Lindesnes kommune, 2004

promendadecollage copy.jpgparkcollage copy.jpgbadeplass2 copy.jpgpromenadecollage2 copy.jpg

I prosessen har det blitt understreket fra flere hold at skal det være grunnlag for stabilitet, vekst og tiltrekningskraft på turister, kreves en ny strategi/ en annerledes vinklet utviklingspolitikk for Vigeland. Denne må omfatte et oppdatert og framtidsrettet boligprogram, fortetting og fysisk oppgradering av sentrum, utvikling av det programmatiske tilbud, f.eks. gjennom støtte til nyetablering, og ikke minst lokalpolitisk dristighet i forhold til å satse på det som er særegent for Vigeland. Prosessen har fått fram hvor viktig det er for Vigeland å satse på ungdom, både mht. boligutvikling og offentlig program dersom stedet skal kunne utvikles fra tettsted til mikroby. Samtidig har Vigelands unike kvaliteter har fått komme fram i lyset - det handler om kunst og kultur samt landskapskvaliteter, særlig knytta til Audna.

Prosjektet (re-)vitalizing Vigeland har gjennom en bred medvirkningprosess fokusert på preferanser og muligheter knytta til framtidig utvikling av boliger, utvikling av det offentlige rom og utviklingen av en attraksjon på Vigeland. Ekstern ekspertise har gitt viktige input i prosessens ulike stadier.

Arbeidet har ført fram til en rekke konkrete forslag til tiltak som er forankret hos beboerne selv. I prosessen er det søkt å få alles stemmer fram, så forslagene reflekterer et bredt spekter av beboerne. Forslagene til tiltak er med utgangspunkt i Aprils vinnerutkast Central Parks overordnede struktur, festet til kartet og illustrert, slik at de i klartekst kan påvirke reguleringsarbeidet for sentrum.

Sentrale stikkord vedrørende utvikling av det offentlige rom er : konsentrasjon, sammensatt program, separasjon av trafikkarealer, muligheter for fleksibel bruk og midlertidige aktiviteter. Barn og unge ønsker seg i stor grad arenaer for ulike aktiviteter ute og inne, mens alle grupper savner et spisested av en eller annen sort.

For tema bolig: boliger for ungdom i sentrum (men ikke kun for unge, også andre grupper) - fleksibilitet og elastisitet, muligheter for fellesløsninger er stikkord. De konkrete tomtene har ulike kvaliteter og muligheter, sluttrapporten skisserer et boligprogram for sentrum.

Når det gjelder attraksjon er et kultur-/aktivitetshus kanskje det som best dekker de behov som har kommet til uttrykk.

Sommerprosjektet eksperimenterte med installasjon som metode i en planprosess. Gjennom strategisk plassering av drivhusene, fikk man prøvd ut temporært en romlig avgrensning som er foreslått i vinnerutkastet og er aktuell som framtidig byggegrense. Samtidig fikk man plantet publikumsrettet program i et område som har lite aktivitet til vanlig, og dermed prøvd ut en svak forskyvning av sentrum i sommer.