Hov, , 2018

grendaakso.jpgdiagrammer2.jpgsitplan.jpgklinikkparken.jpgdiagrammer.jpgeplehagen.jpgsnitt.jpgbhg.jpg

Mulighetsstudien er utført i samarbeid med MAD as. Oppgaven handler om å omskape klinikkområdet til et godt, sentrumsnært område for boliger, ny barnehage og frivillighetssentral. Vårt hovedgrep bygger på prinsipper om a)nabolag - delområder/ tun, b) identitet og særpreg og c)landskapsintegrert bebyggelse.Vi foreslår en terrassert utbygging som utnytter landskapet optimalt, bl.a. for integrert parkering. Tunene gir mulighet for fellesaktiviteter I uteområdene, som lekeplasser, felles hageanlegg, dyrking m.m. Beboerne får slik en tilhørighet til nabolagene, som gis ulik arkitektonisk karakter. Fellesfunksjoner I bygg og uteområder plasseres på strategiske steder for å bidra til sosialt liv. Området har to viktige identitetsbærere: Hovedbygningen, det tidligere sykehuset (1915) foreslås tatt I bruk til boliger og tilbakeført nærmere det opprinnelige I eksteriøret. mot vest reetableres et klassisk hageanlegg inspirert av originalen som kan ses på gamle fotografier. Overlegeboligen har høy verneverdi og foreslås utviklet som sosialt samlingspunkt, som galleri/ kafè I 1.et., muligens med kunstnerbolig i 2.et. Med reetablert eplehage kan det bli en lokalt forankret attraksjon for Hov. Klinikkområdet kan samlet sett gjenoppstå som et grønt, vestvendt boligområde med de beste forutsetninger for det gode liv.