Stavanger, 2006-07

bebyggelsesplanB8.jpgbebyggelsesplanB8takplan.jpgbebyggelsesplanB8snitt.jpgbebyggelsesplanB8sitplan.jpg

Den overordnede planen er basert på vinnerprosjektet «Hothouse» fra EUROPAN 7, en europeisk arkitektkonkurranse arrangert i 2003. Her etableres et bilfritt storkvartal.

Europan7
Gaten rundt, og den sentrale offentlige parken med kvartalslekeplass, knytter feltene B7 og B8 sammen slik at de vil framstå som ett boligområde, bestående av ulike boligtyper og mange eiere. Kvartalet rommer tilsammen ca. 160 boliger.

Norwegian Wood
Boligene på B8 inngår som byggeprosjekt i Norwegian Wood - et av hovedprosjektene under Stavanger 2008. Norwegian Wood skal bidra til å fremme miljøvennlig bruk av tre spesielt og miljøvennlig materialbruk generelt. Det stilles kvalitetskrav til arkitekturen, energikrav, krav om universell utforming (utover forskriftskrav) og legges føringer for framdriften.

Bebyggelsesplan for felt B8 ble vedtatt av kommunalstyret 20.09.07. Samtidig ble det vedtatt mindre vesentlig endring av reguleringsplan 1884; maks.%TU for felt B8 er fastsatt til 80%.

Det planlegges totalt ca. 85 boliger på felt B8 fordelt på et leilighetsbygg i 4-5 etg.(ca. 45 boenheter), og en tett/lav-del bestående av 2-3-etasjes leilighetsbygg med 40 boenheter tilknyttet felles glasshus. Bebyggelsesplanens bestemmelser implementerer NorwegianWood-kravene, både hva gjelder universell utforming, trebruk, arkitektonisk kvalitet, energiløsninger og materialbruk, og planen fastsetter rammer for et boligprosjekt som er i tråd med vinnerutkastet fra Europan7-konkurransen: Hothouse.

Bebyggelsesplanens bestemmelser krever godkjent detaljert landskapsplan før igangsettingstillatelse kan gis, og krever at alle utearealer skal opparbeides iht. denne. Det er gitt rekkefølgebestemmelser som sikrer at tilstrekkelig infrastruktur, leke- og grøntarealer opparbeides før de ulike boligfeltene kan tas i bruk, og at det settes opp midlertidig støyskjerm langs Rv44, dersom blokka ikke ferdigstilles før tett-lavdelen skal tas i bruk. Bestemmelsene sikrer videre at eksisterende vegetasjon, steingarder og steinsatt kanal/bekkeløp skal bevares og videreutvikles som en sentral del av felles leke- oppholds- og grøntareal og som del av åpen overflatevannsløsning for boligfeltet. Planen krever dessuten at det skal etableres av system for nedgravde avfallsbeholdere, i samarbeid med renovasjonsetaten i Stavanger.