Båtsfjord, Finnmark, 2009

4-copy.jpg2-copy.jpg3D-BÅTSFJORD-(2).jpg5-copy.jpg8-copy.jpg9-copy.jpgIMGP4046ny.jpgSITPLAN3-500.jpg

Prosjekt utarbeidet våren 2009 i samarbeid med Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter AS i begrenset konkurranse med forhandling (etter prekvalifisering) om utvikling av torg og strandpromenade. Arrangør: Båtsfjord kommune.
Grep
Prosjektet er forankret i stedets identitet; i det naturlige, det historiske og det industrielle Båtsfjord: Prosjektet lanserer et torg som bryggekonstruksjon inspirert av seihesjer. Hesjen vitner om hele livsgrunnlaget for fiskeværet - den var instrumentet for å tørke fisken og gi den den nødvendige holdbarhet for å kunne lagres og fraktes. Seihesjen er både vakker og teatralsk - et yndet scenografisk element, som her får danne grunnlag for formgiving og konstruksjon av torg og promenader med særpreg.

I planen framstår strukturen som et fiskegarn forankret ved Øklandgården, strukket over torget og ut i sjøen. Dermed knyttes Havnegata igjen til kilden for Båtsfjords næringsgrunnlag.

Linja i møtet mellom land og hav gjøres mer variert, leken, spennende og lengre slik den var historisk; dette gir en klarere identitet og et mer bevisst forhold til havet.

Industrien er avgjørende for samfunnet i Båtsfjord i dag, og det er helt naturlig at dette også får prege det nye torget, gjennom materialvalg og møblering. Båtsfjord har mange originale ingredienser som vil kunne flyttes og integreres i torgprosjektet og gjøre Været til et helt unikt sted.

Lokale kraner flyttes til torget og transformeres til lysmaster. Kranene bringer et friskt fargerikt innslag av stedets industrielle preg inn på torget og gir torget særpreg og identitet. Prosjektet gjenskaper også det naturlige møte mellom land og hav – vi foreslår å reetablere fjæra foran Martinussenbygget.

Program
Nøkkelen til at prosjektet kan bli vellykket er å konsentrere Værringenes dagligdagse gjøremål til torget. Vi illustrerer en situasjon der biblioteksfunksjonen er flyttet til torget. Prosjektet definerer et volum som kan bygges ut på sikt – umiddelbart sør for Rimibygget.

Fasaden mot torget er vokst opp av den tredimensjonale torgstrukturen – belegningen bretter seg opp og blir vegg. Vi foreslår kafèfunksjon i samme bygg, som kan erstatte ungdommenes innendørs samlingspunkt idag; foran Narvesen, mot P-plassen. Rimi kan få inngang fra sørsida og integreres i torget gjennom det nye bygget, som ideellt sett legger seg helt inntil. Bygningen vil i tillegg til bibliotek og kafè kunne huse drivhus, turistinformasjon, kommunens servicetorg, scene/paviljong kan integreres og muligens kunne Facebook-gruppa ”Båtsfjords historie i tekst og bilder” få rom til å presentere noen av stedets mange frodige fortellinger i form av utstillinger. Taxibua etableres som et viktig markeringspunkt på torgets sørvestre hjørnet i overgangen mellom den nedre torgflaten og det øvre ”bastionnivået”.

Bygget holder torget på plass, blir som en portal inn til torget, og bidrar til å bringe liv til torgområdet. Utendørsscene plasseres nord på torget inn mot Rimi. Scenen vil være under tak og godt synlig fra den skrånende torgflaten fra trappene og fra bastionen. Scenen bygges separat, men kan med fordel inngå som del i et større bygg. I tillegg tilbyr prosjektet muligheter for korsang og forestillinger i trappa opp til bastionen, med publikum nede på torgflaten. Torgsalg foreslås godt synlig øverst på torget mot Havnegata; uttak for el integreres i sitteelementer. Klatreelementer og trampoliner for lek integreres som en del av gridet på torgflaten, trapper og kanter vil være attraktive for scatere. Skøyteis kan sprøytes direkte på betongdekke og gi torget aktivitet vinterstid. Torget vil også være et naturlig sted for Båtsfjords større arrangementer, som sangerstevner, sparkiaden, ”damenes midnattsskirenn”, 17.mai og Båtsfjorddagene.

Vi øyner muligheter for ytterligere bebyggelse ut mot havet på sikt, langsmed pirene ved torget. I tradisjonelle bryggestrukturer kan det her etableres nye boliger, pensjonat, fiskerestaurant m.m. – ettersom behov og etterspørsel etter hvert vil kreve nye byggetomter som følge av en vellykket politisk kamp for å få befolkningsvekst. Slik bebyggelse vil styrke torget som offentlig rom, det defineres enda tydeligere og tilføres mer aktivitet. Mer program innebærer at det er mer som skjer, og blir det boliger på torget, sikres liv til alle døgnets tider. Torget er imidlertid ikke avhengig av disse ”bonusprosjektene” for å fungere. I mellomtida vil båter fra fjern og nær bidra til å bringe nytt og vekslende liv rett inn til Båtsfjords hjerte, der kaier og flytebrygger raust tar imot. I perioder kan det være at større båter ligger til kai og tilbyr uventet publikumsrettet program som f.eks. teater, restaurant, loppemarked, pensjonat el.l. - helt i tråd med Båtsfjords historie.